Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank
«Iнженерна графіка з елементами будівельного креслення» Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» / Т.С. Савельєва, О.C.Жовтяк, О.В. Федоскiна, Г.С.Тен – Д.: НГУ, 2014. – 103 с.


download pdf Завантажити навчальний посібник.


Економічний розвиток суспільства вимагає прискорення науково-технічного виробництва та росту продуктивності праці, що робить важливим підвищення рівня підготовки фахівців технічних спеціальностей. Даний навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Інженерна графіка».
Мета посібника – засвоєння методів проеціювання, необхідних для виконання машинобудівних та будівельних креслень, правил, норм оформлення та виконання конструкторської документації згідно до державних стандартів. Мета відповідає рівню професійної діяльності бакалавра.
Для виконання графічних завдань курсу студент зобов'язаний попередньо оволодіти методами графічних зображень просторових об'єктів на площині (курс нарисної геометрії) і на цій основі одержати навички складання креслень технічних деталей і споруджень із урахуванням вимог ЕСКД (Єдиної системи конструкторської документації).
В посібнику поєднано основні положення проекційного, машинобудівного та будівельного креслення і наведено у великому обсязі ілюстративний матеріал, що полегшує засвоєння термінологічної системи вивчання дисципліни, формуванню у студента навичок логічного мислення та практичних прийомів.
Посібник відповідає програмі дисципліни «Iнженерна графіка», придатний для самостійної роботи під час засвоєння лекційних модулів та виконання індивідуальних завдань. Для поглибленого вивчення матеріалу наведена рекомендована література.
© 2006-2019 Інформація про сайт