Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank
Навчально-методичні видання рекомендовані Міністерством освіти і науки України.
Видання за 2017 р.

Інженерна комп’ютерна графіка: підручник / В.В. Проців [та ін.] / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. унт-т. – Дніпро: НГУ, 2017. – 247 с.

икг2017.jpg

Видання за 2016 р.

Проців В.В. Прикладна комп'ютерна графіка [Текст]: Навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас, Г.К. Ванжа; М-во освіти і наук, Нац. гірн. ун-т. - Д.: НГУ, 2016. - 187 с.

pkg2016.jpg

Видання за 2014 р.

1. Дудко М.О. Комп’ютерна техніка та програмування [Текст]: навчальний посібник / М.О.Дудко , І.М.Мацюк , І.В.Вернер – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – 140 с.

Видання за 2013 р.

1. Проців В.В. Проектування двоступеневих редукторів з використанням САПР КОМПАС [текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, К.М. Бас - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 222 с.

bookz2013.jpg

2. Ванжа Г.К. Геометричне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, А.С. Тен – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.

3. Ванжа Г.К. Проекційне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, С.В. Балашов, Т.А. Кузнецова, О.В. Федоскіна – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.

4. Ванжа Г.К. Складальне креслення [Текст]: навчально-наочний посібник / Г.К. Ванжа, О.С. Жовтяк, О.О. Якушева, І.В. Вернер – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 242 с.

черчение учебники

Видання за 2011 р.

1. Додатко, О.І. Гриф МОН України від 25.07.2006

Інженерна графіка в гірництві [Текст]: навч. посібник /О.І. Додатко. – 3-тє вид. доп. та виправл. – Д.: ДВНЗ “Національний гірничий університет”, 2011. – 281 с.

У посібнику викладено основи гірничо-інженерної графіки, приведено гірничі кресленики з типовими стилізованими зображеннями виробок і принципи їхнього оформлення і виконання, методи проеціювання, наведено відомості з теорії та практики геометричних і проекційних побудов. Основну увагу приділено практичному розв’язуванню конкретних задач відповідно до тем курсу “Нарисна геометрія”. Кожній темі передує стисла теоретична частина, далі викладається методика та приклади розв’язку типових задач. Надано також варіанти індивідуальних завдань з рекомендаціями до виконання кожного та посиланнями на конкретні розділи посібника і приклади їх виконання.

Додатко


2. Проців В.В. Проектування редукторів з використанням САПР КОМПАС [текст]: навч. посібник / В.В. Проців, К.А. Зіборов, О.М. Твердохліб - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - 178 с.

Уміщено методи проектування одноступеневих зубчастих редукторів за допомогою як традиційних розрахункових засобів, так і сучасних із застосуванням комп’ютерної програми тривимірного моделювання КОМПАС компанії “АСКОН”. Наведено відомості з теорії та практики геометричних й обчислювальних побудов деталей машин і механізмів, що дозволяють виконувати їх тривимірні зображення. Основну увагу приділено розв’язку задач за темами дисципліни “Деталі машин”. Показано суть методики переходу від тривимірних моделей до робочих креслеників деталей, складальних одиниць та вузлів. Викладено правила оформлення текстових та графічних документів згідно з ЄСКД і держстандартами України.

Мета посібника – інформаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студентів при виконанні курсового проекту, підготовки до контрольних заходів нормативної дисципліни «Деталі машин».

Навчальний посібник призначено для студентів напряму 6.07010601 Автомобільний транспорт при опанування нормативної навчальної дисципліни «Деталі машин».


Проців


3. Г.К. Ванжа,Машинобудівне креслення [Текст]: навч. посібник / Г.К. Ванжа, О.О. Якушева, Г.С. Тен, І.В. Вернер. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 168 с.

У посібнику висвітлюються відомості, необхідні для виконання й оформлення машинобудівних креслеників відповідно до державних стандартів України. Наводяться приклади геометричних побудов і методи створення зображень предметів згідно з вимогами нарисної геометрії. Розглянуто стадії проектування автотранспортних підприємств, описано умовності й особливості будівельного креслення, правила виконання генеральних планів і планів автотранспортних споруд.

Посібник може стати в пригоді студентам денної та заочно-дистанційної форм навчання інших напрямів, для яких дисципліна «Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка» є нормативною.

Ванжа
Видання за 2010 р.


  1. Додатко, О.І.  Гриф МОН України від 14.09.2010

Інженерна та комп’ютерна графіка [Текст]: підруч. для студ. вищих закл. освіти О.І. Додатко. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 286 с.

Підручник висвітлює питання графічної підготовки майбутнього спеціаліста технічного профілю. Зокрема детально описано методи проеціювання, наведено відомості з теорії та практики геометричних і проекційних побудов, що дозволяють створювати зображення плоских і просторових фігур на площині. Подано графічні розрахунки, правила, норми й практичні рекомендації до виконання технічних креслеників і складання іншої конструкторської документації відповідно до чинних держстандартів. Підручник також включає варіанти індивідуальних завдань, вказівки до виконання кожного завдання з посиланнями на конкретні його розділи і приклади їх виконання. У розділі, присвяченому комп’ютерній графіці, виклад теоретичного матеріалу поєднано з виконанням креслень у системі AutoCAD 2007.

Додатко


2. Додатко, О.І. Гриф МОН України від 11.02.2004

Інженерна графіка: Навч. посібник. Вид. 6-е, доповн. та виправл.– Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 200 с.

У посібнику викладені методи проектування, приведено відомості з теорії і практики геометричних і проекційних побудов, що дозволяють будувати зображення плоских і просторових фігур на площині. Викладено графічні розрахунки, правила, норми і практичні рекомендації з виконання технічних креслень і складання іншої конструкторської документації у відповідності до Держстандартів. Наведено приклади виконання індивідуальних завдань з вказівками до виконання кожного завдання та їх варіанти.

Додатко


3. І.М. Мацюк, Е.М. Шляхов, К.А. Зіборов, Кінематичне і динамічне дослідження плоских важільних механізмів. – Д.: НГУ, 2010.

Мацюк
Видання за 2009 р.

1. Додатко, О.І. Гриф МОН України від 11.02.2004

Інженерна графіка: Навч. посібник. Вид. 5-е, доповн. та виправл. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 200 с.

У посібнику викладені методи проектування, приведено відомості з теорії і практики геометричних і проекційних побудов, що дозволяють будувати зображення плоских і просторових фігур на площині. Викладено графічні розрахунки, правила, норми і практичні рекомендації з виконання технічних креслень. Надано також варіанти індивідуальних завдань, вказівки до виконання кожного завдання з посиланнями на конкретні розділи посібника і приклади їх виконання.


Додатко


© 2006-2019 Інформація про сайт