Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Счетчик PR-CY.Rank

На кафедрі викладаються такі дисципліни:  


 • Нарисна геометрія;
 •  Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом  0709 Геодезія, картографія та землевпорядкування.  


  Дисципліна «Нарисна геометрія» дає теоретичні знання основ нарисної геометрії при вивчення методів проектування точки, прямії, площини, поверхонь на площини проекцій і наочного зображення предметів. На основі знань нарисної геометрії вивчаються загальні правила геометричного й проекційного креслення, виконання креслень і ескізів деталей. Вивчення дисципліни проводиться з використанням комп'ютерної графічної системи AutoCAD. У результаті навчання виробляються навички й уміння побудови просторових об'єктів на площині, побудови наочних зображень деталей, самостійно відповідно до вимог виконувати креслення з використанням традиційних методів і комп'ютерних технологій.


 •  Інженерна графіка;
 •  Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 0921 Будівництво.


  Дисципліна «Інженерна графіка» вивчає засоби побудови просторових форм на площині що є фундаментом, на якому базуються основні правила виконання технічного креслення. Знання дисципліни дозволяє опанувати загальними методами зображення геометричних предметів та по заданим зображенням дослідити їх геометричні властивості, виконати технічне креслення деталей так виконання конструкторських документів. Це є необхідним для фахівців-бакалаврів технічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з складанням конструкторської документації, яка повинна відповідати потребам виробництва.


 • Інженерна і комп'ютерна графіка;

 • Дисципліна «Інженерна та комп’ютерна графіка» вивчає засоби побудови просторових форм на площині що є фундаментом, на якому базуються основні правила виконання технічного креслення. Знання дисципліни дозволяє опанувати загальними методами зображення геометричних предметів та по заданим зображенням дослідити їх геометричні властивості, виконати технічне креслення деталей так та сучасні комп’ютерні технології виконання конструкторських документів. Це є необхідним для фахівців-бакалаврів технічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з складанням конструкторської документації, яка повинна відповідати потребам виробництва.


    Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка напрямів 6.050103 Комп'ютерні науки та 6.050103 Програмна інженерія; галузі знань 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок напряму 6.050903 Телекомунікації; галузі знань 1701 Інформаційна безпека напрямів 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем, 6.170102 Системи технічного захисту інформації та 6.170103 Управління інформаційною безпекою. 


  У рамках курсу "Інженерна і комп'ютерна графіка" ставиться завдання навчити студентів створювати креслення, схеми, і іншу конструкторську документацію як традиційними методами нарисної геометрії, так і з використанням методів комп'ютерного 2D і 3D моделювань системами векторної комп'ютерної графіки.


 • Нарисна геометрія та інженерна графіка;
 •  Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 0903 Гірництво. 


  Метою викладання дисципліни «Нарисна геометрія та інженерна графіка» є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій геометричного моделювання технічних і природних об’єктів у вигляді креслень та інших конструкторських документів.

  Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують загально технічний профіль фахівця з гірничої справи.


    Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 0503 Розробка корисних копалин.


  Дисципліна «Нарисна геометрія й інженерна графіка» навчає студентів предмету нарисна геометрія на основі вивчення методів проектування точки, прямої, площини, поверхонь і наочного зображення предметів. Предмет інженерна графіка дає знання правил геометричного й проекційного креслення, виконання креслень рознімних і не рознімних з'єднань, виконання креслень і ескізів деталей, читання креслень. Знання дисципліни закріплюються при вивченні й використанні для виконання креслень комп'ютерної графічної системи Компас 3D V11. У результаті навчання виробляються навички й уміння читання креслень виробів і самостійного відповідно до вимог виконання креслень із використанням традиційних методів і комп'ютерних технологій.

     
 • Прикладна комп`ютерна графіка; 
 • Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050303 “Переробка корисних копалин”.


  Опанування дисципліни “Прикладна комп’ютерна графіка“ надає студентам знання щодо використання сучасних комп’ютерних технологій для виконання конструкторських документів. Вивчається система тривимірного моделювання для створення тривимірних моделей окремих деталей та складальних одиниць, що мають оригінальні та стандартизовані конструкторські елементи. Засвоєння дисципліни дозволяє вагомо скорочувати термін проектування технічного механізму.


 • Теорія механізмів і машин;
 •  Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050503 Машинобудування.


  Механізми і машини – складова будь-якого виробництва. Майбутні виробничі функції бакалавра з машинобудування пов’язані з широким спектром різноманітних механізмів і машин . Незважаючи на різні конструкції, зовнішній вигляд, призначення, цілий ряд механізмів і машин можуть бути об’єднані в залежності від їх структури.

  Знання дисципліни дозволяє опанувати загальними методами аналізу і синтезу механізмів і машин . В разі підготовки фахівця (за програмою освітньо – кваліфікаційного рівня спеціаліст чи магістр) засвоєні з дисципліни знання мають бути базою для опанування професіонально орієнтованими механізмами і машинами та методами їх розрахунку.   

 • Деталі машин;
 •  Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050503 Машинобудування. 


  Дисципліна «Деталі машин» вивчає принципи роботи, розрахунок і проектування деталей машин і механізмів загального призначення. Вивчаються кінематичні розрахунки, основи розрахунків на міцність та жорсткість, методи конструювання, раціонального вибіру матеріалів.

  Знання дисципліни дозволяє опанувати методи, правила та норми проектування, які забезпечують виготовлення надійних та економічних машин і механізмів; виконати технічне креслення деталей за допомогою сучасних комп’ютерних технологій виконання конструкторських документів. Це є необхідним для фахівців-бакалаврів технічних спеціальностей, майбутні виробничі функції яких пов’язані з проектуванням, виробництвом та експлутацією машин, складанням конструкторскої документації, яка повинна відповідати потребам виробництва. • Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання;

 • Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.07010601 Автомобільний транспорт.


  Дисципліна «Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» вивчає принципи роботи, розрахунок і проектування деталей машин і механізмів загального призначення. Вивчаються кінематичні розрахунки, основи розрахунків на міцність та жорсткість, методи конструювання, раціонального вибору матеріалів. Знання дисципліни дозволяє опанувати методи, правила та норми проектування, які забезпечують виготовлення надійних та економічних машин і механізмів та підйомно-транспортного обладнання. • Інформатика;
 • Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.07010601 Автомобільний транспорт.


  Дисципліна “Інформатика” покликана забезпечити фундаментальну підготовку студентів різних спеціальностей по використанню ЕОМ в процесі як навчання у вузах, так і в подальшій професійній діяльності. • Інформаційно-комунікаційні технології для презентації наукових робіт;
 •  Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за напрямом  8.050301 Гірництво.


  Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології для презентації наукових робіт» є навчання студентів сучасним методам пошуку інформації в мережі Інтернет, редагування графічної інформації в комп’ютерних системах векторної та растрової графіки, графічної інтерпретація результатів наукових досліджень та створення презентацій.


 • Комунікаційний дизайн
 •  Дисципліна за вибором студента


  Метою вивчення навчальної дисципліни «Комунікаційний дизайнт» є навчання студентів сучасним методам донесення научного та іншого матеріалу до широких мас суспільства.


 • Комп’ютерна техніка та програмування;

 •  

 •  Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень; (завантажити проспект
 •  Дисципліна за вибором студента


  Результатом підготовки за навчальною дисципліною «Методи та засоби сучасних дизайнерських рішень» має стати набуття студентом навичок створення графічних об’єктів засобами векторної та растрової комп’ютерної графіки, їх редагування. Студент повинен вміти створювати дизайн логотипу, вітальну листівку, рекламний буклет, анімаційний ролик.


 • Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування;
 • Дисципліна входить до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.07010601 Автомобільний транспорт.


  Дисципліна «Підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування» вивчає принципи підбору, роботи, розрахунку і обслуговування підйомно-транспортне обладнання автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування. Вивчаються конструктивні особливості, сфера використання, кінематичні розрахунки, основи розрахунків на міцність та жорсткість. Знання дисципліни дозволяє опанувати прийоми, методи, правила та норми використання й обслуговування, які забезпечують експлуатацію обладнання. • Машинобудівне комп’ютерне креслення.

 • Педагогіка вищої школи.
 • Мета нормативної дисципліни підготовки магістрів за усіма спеціальностями «Педагогіка вищої школи» - розкриття компонентів об’єкта діяльності викладача на первинних посадах.

  Дисципліна забезпечує набуття таких результатів навчання: усвідомлення та характеристика стану вищої освіти України; формування освітніх програм підготовки будь якого рівня освіти, формування робочих програм дисциплін; визначення вимог до засобів діагностики дисципліни, комплексних завдань та кваліфікаційних робіт при атестації здобувачів; класифікація складових організації навчального процесу та визначення вимог до них; класифікація та характеристика технологій навчання та їх складових; характеристика вимог євроінтеграційних процесів до проектування та реалізації навчального процесу.

  © 2006-2020 Інформація про сайт